Як замовнику убезпечити себе від ризику, якщо на підприємстві будівельні роботи виконує підрядник

Тези
 1. Допуск підрядника на територію підприємства
 2. Інформування про заходи з ОП та безпека при виконанні робіт
 3. Хто відповідає за ОП, якщо роботи виконують кілька підрядників
 4. Рекомендації щодо запобігання нещасним випадкам

Підрядна (стороння) організація — це будь-яка організація, установа, юридична особа, незалежно від форми власності та підпорядкування, яка на договірній основі виконує роботи на території вашого підприємства, але не є його відділом або структурним підрозділом. Як убезпечити себе від ризику, якщо на підприємстві будівельні роботи виконує підрядник, розкажу у відповідях на актуальні питання, що безпосередньо стосуються цієї теми.


Ми створили новий сучасний електронний продукт. Взяли до уваги всі ваші побажання та поради. До свого 17-річного досвіду додали жменьку творчості та креативу — і ось презентуємо «Твій живий журнал»! «Твій живий журнал» — це максимально зручна і зрозуміла платформа, де в електронному форматі розміщено улюблені журнали для професіоналів.

1

Планування охорони праці на будівельних майданчиках регулюється Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках, що затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 р. № 1050 (далі — Мінімальні вимоги, НПАОП 45.2-7.03-17).

Мінімальні вимоги:

 • поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно;
 • встановлюють загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт, згідно з переліком видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що зазначений у додатку 1 до Мінімальних вимог. Мінімальні вимоги визначають організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику.

2

 Також, вимоги охорони праці на підприємствах, діяльність яких пов’язана із виконанням будівельно-монтажних робіт будь-якого типу, регламентуються ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12).

3

 Разом з тим це питання висвітлено іншими актами законодавства, зокрема:

 • Правилами з охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90);
 • Правилами безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01).

Порядок допуску представників підрядника на територію замовника визначається укладеним між ними договором підряду (укладається у письмовій формі, за бажанням сторін — може бути посвідчено нотаріально).

Враховуючи те, що підрядник несе відповідальність перед замовником за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором, недотримання порядку допуску (наприклад, невиконання заходів з безпеки праці підрядником або третіми особами, які ним залучаються) може вважатися порушенням умов договору та бути підставою для вжиття замовником санкцій передбачених умовами укладеного договору.

У разі проведення робіт підрядником на підставі договору із замовником координація робіт покладається на замовника, якщо інше не визначено договором (наприклад, координувати роботи може генеральний підрядник). Підрядниками можуть виступати як організації (юридичні особи), так й окремі громадяни (фізичні особи). Кількість підрядників необмежена законодавством.

Замовник і підрядник несуть відповідальність один перед одним за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором.

Зверніть увагу!

Залучення підрядника передбачає розроблення заходів з безпеки праці (охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, екологічної безпеки).

Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства або цеху замовник (підприємство) і генпідрядник за участю субпідрядних (підрядних) організацій зобов’язані скласти акт-допуск. Відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.

Згідно з п. 4.13 ДБН А.3.2-2-2009, під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:

 • здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт;
 • перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику;
 • координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці та контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;
 • унеможливити допуск на об’єкт будівництва сторонніх осіб та забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.
Зверніть увагу!

У випадку одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядниками забезпечення виконання заходів з охорони праці загального характеру є обов’язком генпідрядника.

Результати наглядової діяльності у будівельній галузі свідчать про недостатню участь замовників у підготовці та у процесі будівництва. Наразі ця участь обмежується фінансуванням проєктних робіт, укладенням договору з підрядною організацією та оплатою виконаних будівельно-монтажних робіт. Однак, нормативно-правові акти з охорони праці встановлюють низку вимог, що повинні виконувати замовники, як в ході підготовки до будівництва, так і в ході виконання робіт.

1

 НПАОП 45.2-7.03- 17 встановлює такі вимоги до замовників:

 • замовник призначає керівника будівництва;
 • якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва;
 • замовник або керівник будівництва:

– до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика;

– зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт;

– організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика;

Зверніть увагу!

Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

 • з метою організації охорони праці та забезпечення життя і здоров’я працюючих на будівельному майданчику повинен:

– організувати виконання підрядниками та фізичними особами вимог з охорони праці згідно з Мінімальними вимогами;

– співпрацювати з координаторами з охорони праці та враховувати в роботі зауваження, які ними надаються.

2

 Вимоги до замовника будівництва викладені також в НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», зокрема:

 • під час виконання робіт на будівельних об’єктах кількома організаціями генпідрядник, а у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами — замовник, повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об’єкті, яка зобов’язана:

– здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників (підрядників), які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

– спільно з субпідрядниками (підрядниками), які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт (ці заходи є обов’язковими для всіх організацій,

які беруть участь у будівництві);

– перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками;

– координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці;

– контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій рішень із питань охорони праці;

– забезпечити унеможливлення допуску на об’єкт будівництва сторонніх осіб;

– забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об’єкт будівництва або виходять з нього.

Підприємство, відповідальне за виконання вимог охорони праці, також повинне позначити небезпечні зони на майданчику інформативними знаками (див. додаток 1).

Найефективнішим організаційним заходом, у разі залучення замовником підрядника (сторонньої організації), є розроблення замовником та доведення до відповідальних осіб підрядника заходів з безпеки праці, що можуть оформлюватися у вигляді, наприклад, акта-допуску або іншого документа, ознайомлення з якими покладається на відповідальних осіб підрядника. Аналогічні вимоги мають дотримуватися у разі залучення до роботи підрядника — особи, залученої до роботи на умовах цивільноправового договору.

Вимогу розроблення заходів з безпеки праці на об’єктах будівництва містять:

 • п. 4.3 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;
 • п. 4.13, додаток Г до ДБН А.3.2-2-2009;
 • п. 4.18 Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств, (НПАОП 45.2-1.12-01);
 • пп. 6.1.2 Правил охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90).

Заходи із забезпечення безпеки праці також передбачає форма документа, що надає згоду на ведення робіт на території діючого підприємства (наприклад, акт-допуск за формою Д, наведеною у ДБН А.3.2-2-2009).

Зверніть увагу!

Заходи з безпеки праці поширюються на всіх залучених підрядником на територію об’єкта будівництва осіб та доводяться під підпис до уповноважених представників підрядників.

Необхідність розроблення замовником або за його дорученням генпідрядником заходів з безпеки базується насамперед на тому, що тільки представники замовника володіють найбільш достовірною інформа-цією про специфіку території підприємства та умови проведення робіт.

Також спільні заходи з безпеки праці (разом із суміщеним графіком робіт) вимагаються під час виконання робіт одночасно кількома організаціями на одному й тому самому електрообладнанні чи електроустановці, при цьому координація дій зі спільних заходів з безпеки праці та допуску до виконання робіт покладається на осіб, відповідальних за електрогосподарство споживача відповідного структурного підрозділу.

В договорі мають бути чітко прописані пунктищодо відповідальності за безпечне виконання робіт на території замовника та за дотримання законодавства про охорону праці.

Після підписання договору перед початком робіт, всі представники підрядних організацій, які залучені до виконання робіт, проходять вступний інструктаж з охорони праці та навчання з правил промислової гігієни.

Залучення підрядника передбачає розроблення заходів з безпеки праці (охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, екологічної безпеки).

Щодо інструктажів з питань охорони праці для залучених підрядників, то Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення).

Відповідно до п. 6.3 Типового положення, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, вступний інструктаж з питань охорони праці проводить спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець, який в установленому порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Для осіб, які перебувають на виробничому об’єкті у справах, не пов’язаних із безпосереднім проведенням виробничого процесу, вступний інструктаж не є обов’язковим.

У разі виділення підряднику відокремленої ділянки на території іншого підприємства, інструктаж з працівниками підрядника також не є обов’язковим.

Зверніть увагу!

У разі залучення працівників сторонньої організації до робіт підвищеної небезпеки на території іншого підприємства за нарядом-допуском — допускач проводить з цими працівниками цільовий інструктаж з питань охорони праці.

Допускачем може бути відповідальна особа діючого підприємства, при цьому необхідно мати документи (наприклад, інструкції) за якими допускач має проводити інструктаж (у разі настання нещасного випадку або аварії, пов’язаних з допуском працівників сторонньої організації на територію іншого підприємства, усний інструктаж не буде мати жодних юридичних підстав).

Пам’ятайте, охорона праці на будівельному майданчику має бути організована належним чином. Невиконання підрядником (субпідрядником) заходів з безпеки праці може бути підставою для вжиття до нього санкцій, передбачених умовами відповідного договору та нормами законодавства.

Відповідальність за безпеку робіт, що виконуються працівниками підрядних організацій, покладається на особу призначену наказом по підприємству підрядника.

Підрядник повинен виконувати роботи відповідно до вимог чинного законодавства України з охорони праці та пожежної безпеки. Все це необхідно прописати в укладеному договорі підряду.

Призначений Підрядником згідно з наказом Представник зо-бов’я-заний постійно здійснювати нагляд за дотриманням норм охорони праці при виконанні робіт на території Замовника.

Не обов’язково. Все можна прописати в договорі підряду.

Однак, Підрядник, який є роботодавцем для своїх працівників, зобов’я-заний забезпечити працівників інструментами, пристроями та засобами індивідуального захисту, зокрема, спецодягом, питною водою та, за потреби, надавати їм медичне обслуговування (на об’єкті слід мати аптечки з ліками, фіксувальні шини та інші засоби надання домедичної допомоги).

Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проєктної документації призначається до початку розроблення проєктної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт.

Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

Замовник або керівник будівництва:

 • до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог ДБН А.3.2-2-2009;
 • зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити до територіального органу Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках в одному із таких випадків:

– якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

– якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людиноднів.

Один примірник попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватися у разі її зміни.

Рекомендації щодо запобігання нещасним випадкам на будівельному майданчику

Для того, щоб убезпечити роботу працівників, які працюють у будівельній галузі, перш за все необхідно розробити чіткі профілактичні заходи для запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт.

1

 Правильна організація будівельного майданчика і створення безпечних умов роботи є першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого об’єкта та однією з передумов зниження виробничого травматизму й професійних захворювань працюючих.

2

 Нещасному випадку завжди передує відхилення від норм виробничого процесу. Тому аналіз і вивчення травматизму дає можливість розробки профілактичних заходів, що усунуть небезпечні умови праці на будівництві.

3

 Усі працівники повинні проходити на підприємстві навчання у формі інструктажів з питань охорони праці, домедичної допомоги постраждалому, правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій. Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники комплексних бригад), проходять інструктажі, як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

4

 Завдання керівників і самих виконавців полягає в тому, щоб усунути умови, що сприятимуть появі нещасних випадків, або максимально їх зменшити. Однак ці попереджувальні заходи неможливо своєчасно реалізувати, якщо вони заздалегідь технічно та організаційно непідготовлені. Організація цієї підготовки можлива, якщо у проєктній документації буде передбачений комплексний перелік небезпек, що існують, характер цих небезпек, важкість нещасних випадків та заходи попередження.

5

 Питання щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці вирішується також при проєктуванні будівельного генерального плану. Детальні питання безпеки праці розробляються в технологічних картах на всі будівельно-монтажні роботи: земляні, цегляні, залізобетонні, монтажні, електромонтажні, санітарно-технічні, оздоблювальні, навантажувально-розвантажувальні, транспортні. Всі рішення щодо виконання робіт, що передбачають безпечність і повністю виключають елемент ризику при виконанні робочої операції, відображаються в складових частинах технологічної карти.

Правильна організація будівельного майданчика і створення безпечних умов роботи є першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого об’єкта та однією з передумов зниження виробничого травматизму й професійних захворювань працюючих.

6

Непотрібно забувати, що одним із факторів зниження виробничого травматизму є правильне освітлення будмайданчиків і рівномірний розподіл світлового потоку на робочих місцях, проходах, проїздах, у місцях складування, біля санітарно-побутових приміщень, у будівлях, при проведенні земляних робіт.

Головними причинами травматизму при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт є падіння вантажів при їх переміщенні, неправильне кріплення вантажів на транспортних засобах, порушення правил експлуатації будівельних машин, відсутність або невикористання засобів індивідуального захисту, недостатнє освітлення робочих місць і ділянок складування в нічний час, виконання такелажних робіт непідготовленими робітниками тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

 • забезпечити:

– наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;

– працівників необхідними засобами захисту, що використовуються за призначенням;

– необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;

 • застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • враховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.

Відповідальність за координацію заходів щодо безпеки та гігієни праці на будівельному майданчику повинен нести генеральний підрядник або інша особа, яка в першу чергу відповідає за ведення робіт.

Щоб запобігти нещасному випадку насамперед необхідно оцінити ризики. На будівництві існує чимало небезпек. Першочергово проведіть відповідну та достатню оцінку ризиків.

Для забезпечення реального зменшення травмуванню робітників та інших людей (у тому числі відвідувачів майданчика, населення, яке може проходити повз), оцінка ризику повинна враховувати всі ризики, небезпеки та переконувати, що зниження одного ризику не збільшує інший. Усі небезпеки повинні бути визначені, у тому числі ті, які випливають з трудової діяльності та інших факторів, наприклад, розташування майданчика. Це супроводжується оцінюванням ступеня можливих ризиків, з урахуванням існуючих заходів безпеки. Чи були прийняті запобіжні заходи достатніми, або можливо треба ще щось зробити? Результати оцінки ризику допоможуть у виборі найефективніших практик для використання.

Підготовано редакцією за інформацією В. В. Закотянського